Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток”

Публикувано на 24.01.2018 г.

Заповед № РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 г. 

Съгласно Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017 г. на 11.01.2018 г. от 18:30 часа е проведено представяне на заданието за проектиране. Към  настоящия момент в деловодството на Столична община – район „Младост” са депозирани над 600 писмени становища, предложения, възражения и др.

Предвид големия обществен интерес и с оглед обработване на големия брой становища, предложения, възражения и др. и на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община със Заповед № РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 г. на кмета на Район "Младост" се изменя Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017 г. в частта на т. III, т. IV и т. VI.

_________________________________________________________________________________________________________

 

З А П О В Е Д

РМЛ17-РД09-291/23.11.2017 г.
(Регистрационен индекс, дата)

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО – район “Младост” писмо с вх. № РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017 г. от НАГ при Столична община


НАРЕЖДАМ:


Да се проведе обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.

Разработката обхваща значителна неурегулирана досега територия, предвидена за градски парк с разнообразни функционални активности, в непосредствено съседство с гъсто населени жилищни квартали в административните граници на район „Младост”. Възложител на заданието е направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община.

I. Графичните материали към предпроектните проучвания да се изложат на таблото за обявления на първи етаж, в сградата на районната администрация, на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост”, както и на официалната страница на https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.

II. Представянето на заданието за проектиране да се състои на 11.01.2018 г. от 18.30 часа в Народно читалище „Младост 1971” с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” (до кооперативния пазар).
В представянето на заданието за проектиране да вземат участие следните длъжностни лица, служители на СО – район „Младост”: 1. арх. Румен Русев – зам.-кмет; 2. арх. Стефан Стефанов – главен архитект; 3. арх. Росица Семова – нач.-отдел „УТК”; 4. инж. Марияна Недялкова – гл. експ. отдел „УТК”; 5. ланд.арх. Сианна Хлебарска – ст. експ. отдел „Екология”. Да се поканят за участие и представители на Столична община – направление „Архитектура и градоустройство”, направление "Зелена система, екология и земеползване'', направление "Инвестиции и строителство", представители на проектантски екип на заданието за проектиране.

III. След представянето на проекта писмени становища могат да се депозират в срок до 25.01.2018 г. вкл. в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.
Становища, постъпили след 25.01.2018 г., няма да бъдат разглеждани.

IV. Определям ланд.арх. Сианна Хлебарска – ст. експ. отдел „Екология” и инж. Марияна Недялкова – гл. експ. отдел „УТК”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, съответно в стаи № 321 и 205, в приемно време – вторник от 1330 часа до 1630 часа и четвъртък от 1000 часа до 1200 часа.

V. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от кмета на СО – район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 01.02.2018 г. от 18:30 часа в Народно читалище „Младост 1971”  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” (до кооперативния пазар), на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Румен Русев – зам.-кмет на СО – район „Младост”, като в нея да вземат участие и следните длъжностни лица: служители на СО – район „Младост” :  1. арх. Стефан Стефанов – главен архитект; 2. арх. Росица Семова – нач.-отдел „УТК”; 3. инж. Марияна Недялкова – гл. експерт отдел „УТК”, 4. ланд.арх. Сианна Хлебарска – ст. експ. отдел „Екология”. Да се поканят за участие и представители на Столична община – направление „Архитектура и градоустройство”, направление "Зелена система, екология и земеползване'', направление "Инвестиции и строителство", представители на проектантски екип на заданието за проектиране.
По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол от арх. Красимира Костадинова – служител в отдел „УТК” при СО – район „Младост”, който се прилага към документацията на образуваната преписка.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява арх. Румен Русев – зам.-кмет на СО – район „Младост”.

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, да се публикува в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник и в един местен вестник и във всички районни общински администрации на Столична община.

 


КМЕТ
НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

 

      

04.12.2017