Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на временен обект за спортни дейности – открити тенис кортове и спомагателна постройка към тях

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на временен обект за спортни дейности: открити тенис кортове и спомагателна постройка към тях в ПИ с идентификатор по КККР на район "Люлин“ СО № 68134.4362.1366, м. „Модерно предградие – Обеля 3 част“, устройствена зона „Зп“, по плана на гр. София, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, чл. 5 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС.

Заповед № РЛН17-РД09-951/11.12.2017 г.

13.12.2017