Район „Възраждане“ обявява обществено обсъждане на Виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион

 

О Б Я В Л Е Н И Е


     Район „Възраждане“ – СО на основание  чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-278/13.12.2017. на кмет на район „Възраждане“ – СО за провеждане на обществено обсъждане на Виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион – кула за стартова площадка с височина до 10,00 м в част от УПИ I „за парк“, кв. 1, м. „Зона Б-5-4”(парк „Възраждане“), идентичен с ПИ с кадастрален идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“ – СО.
     Представянето на визата за проучване и проектиране ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 21.12.2017 г. (четвъртък) от 18:00 ч.
     Писмени становища, мнения и предложения относно визата за проучване и проектиране  могат да се депозират в срок до 05.01.2018 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“ – СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.
     За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.01.2018 г. (понеделник) от 18:00 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.
      С визата може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“ – СО, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62, ет. 3, стая 23, вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
 

Заповед № РВЕ17-РД09-278/13.12.2017 г.

Главен архитект на район
“Възраждане”:  /П/  /арх. Л. Гавазова/

                                               

 

14.12.2017