Район „Студентски” ще проведе представяне на проект за Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 274, м. „Студентски град“ за образуване на нов УПИ V-5058 ЗА ЖС, ОБЩЕЖИТИЕ, ОО, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП

 

СЪОБЩЕНИЕ

СО РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

На основание чл. 22, ал. 4 от Закон за устройство на територията във връзка чл. 5, ал. 4 от Закон за устройство и застрояване на Столична община и на основание § 3 от ПР от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, във връзка с чл. 5, чл. 14, ал. 1 и чл.15 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РСТ17-РД09-228/04.12.2017 г. на кмета на район „Студентски” за представяне на проект за Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 274, м. „Студентски град“ за образуване на нов УПИ V-5058 ЗА ЖС, ОБЩЕЖИТИЕ, ОО, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП, имот с идентификатор 68134.1606.5058 от кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, което да се състои на 11.12.2017 г. от 18.00 часа в заседателната зала на І–ви етаж в сградата на район „Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за същия проект, ще се състои на 09.01.2018 г. от 18.00 часа в  заседателната зала на І–ви етаж в сградата на район ”Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5.

 

Приложение: Заповед № РСТ17-РД09-228/04.12.2017 г. на кмета на район „Студентски”.

 

С уважение,

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ

/кмет на район” Студентски” СО/

 

 

08.12.2017