Район „Панчарево” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

26.02.2016

Район „Витоша” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

25.02.2016

Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на устройствени планове за обект „Кабелна линия от подстанция „Модерно предградие”, по плана на ж.к. „Люлин”, до възлова станция на „Икономическа зона София - Божурище”

19.02.2016

Инвестиционно предложение за „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата”

05.02.2016

Район „Илинден”- провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхвата на кв. 13 /стар/, м. „Разсадника - Бежанци”

27.01.2016

Район „Искър” - План за регулация и режим на застрояваме за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част” в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард”

15.01.2016

Район „Искър” - План за регулации и режим на застрояване за преструктуриране на жилищеп комплекс „Дружба-1 -I и II част” в граници: от север бул. „Искърско шосе” и бул. „Асен Йорданов”

15.01.2016

Район „Витоша” - Изменение на план за улична регулация на ул. „Симеоновско шосе” от Софийски околовръстен път до о.т.72 и изменение на плана за регулация на контактните зони на в.з. „Симеоново-север”

12.01.2016

Район „Витоша” - Проект за ПУП - План за регулацня и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура за кв.20, кв.21 и кв.22, м. „в.з.Приплат-разширение”, с. Владая

12.01.2016

Район „Младост” - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ I - „за озеленяване”, кв. 52, м. „Горубляне”

07.01.2016

— 10 Елементи на страница
Показване на 41 - 50 от 51 резултата.