Район „Витоша” - Изменение на план за улична регулация на ул. „Симеоновско шосе” от Софийски околовръстен път до о.т.72 и изменение на плана за регулация на контактните зони на в.з. „Симеоново-север”

Район „Витоша” - Изменение на план за улична регулация на ул. „Симеоновско шосе” от Софийски околовръстен път до о.т.72 и изменение на плана за регулация на контактните зони на в.з. „Симеоново-север”

 

ЗАПОВЕД
№ РВТ16-РА50-1
гр. София,.06.01.2016 г.

 

На основание чл. 46, ал.1, т.3 ЗМСМА, чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл.13 и чл. 15 от Наредбата за реда и начина за провеждане-на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх. № 6602-489/01.12.2014 г. в Район "Витоша"-СО за провеждане на обществено обсъждане на: ПУП - Изменение на план за улична регулация на ул. „Симеоновско шосе” от Софийски околовръстен път до о.т.72 и изменение на плана за регулация на контактните зони на в.з. „Симеоново-север”

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Във връзка с общественото обсъждане на проекта, представянето му да се състои на 14.01.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Район "Витоша"-СО.

II. Проектът да се изложи в сградата на Район "Витоша"-СО.

III. Срокът за изготвяне и представяне на писмени становища е 14 дневен, считано от 15.01.2016 г.
Писмените становища да се подават в деловодството на Район "Витоша"-СО с административен адрес: ул. „Слънце" №2 до 28.01.2016 г. включително.
Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.

IV. След представянето на проекта, същият ще сe намира в Район "Витоша"-СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от инж. Анна Балабанова - Гл. експерт отдел "УТКР", Район "Витоша"-СО.

V. В срок до 04.02.2016 г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия назначена с отделна заповед на Кмета на Район "Витоша"-СО, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 08.02.2016 г. от 15.00 ч. в сградата на Район "Витоша"-СО. За участие в дискусията да се поканят лицата представили писмени становища и проектанския колектив.

VII. При провеждане на общественото обсъждане да се води протокол.

За протоколчик определям инж. Анна Балабанова - гл. експерт отдел "УТКР", Район "Витоша"-СО.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Гл. архитект нa Район „Вцтоша”- СО.


КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ

ЗАПОВЕД № РВТ16-РА50-1/06.01.2016г.

12.01.2016