Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на устройствени планове за обект „Кабелна линия от подстанция „Модерно предградие”, по плана на ж.к. „Люлин”, до възлова станция на „Икономическа зона София - Божурище”

Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на устройствени планове за обект „Кабелна линия от подстанция „Модерно предградие”, по плана на ж.к. „Люлин”, до възлова станция на „Икономическа зона София - Божурище”

ЗАПОВЕД
№РД-02-15-12/10.02.2016г.

 

Във връзка с необходимостта от електрозахранване на „Икономическа зона София – Божурище” чрез кабелна линия 20 KV от подстанция „Модерно предградие”, район „Люлин”, Столична община до възлова станция 20KV/20KV на „Икономическа зона София – Божурище”, община Божурище. Софийска област и писмо вх. № АУ10-4/26.01.2016 г. от изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, на основание чл. 124а, ал. 4, т. 1. 5 и ал. 7, във връзка с чл. 125, ал. 1, ал. 2 изречение първо, ал. 6 и ал. 7, чл.134, ал.2, т.8 и чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията, писмо изх.№ 02-00-386/18.11.2015 г. на заместник-министъра на културата, писмо изх.№ ЕО-37/27.11,2015 г. на заместник-министъра на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и Заповед № РД-02-15-43/17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД да изработи за своя сметка следните устройствени планове за обект „Кабелна линия 20 kV от подстанция „Модерно предградие” в УПИ VII, кв. 15, по плана на ж.к. „Люлин”, Столична община до възлова станция 20KV/20KV на „Икономическа зона София - Божурище” (ПИ 000273, ПИ 000171, ПИ 000256) в землището на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област:

- Подробен устройствен план - Парцеларен план за частта от кабелната линия извън границите на урбанизираните територии и

- Изменение на действащите Подробни устройствени планове на район „Люлин”, Столична община и община Божурище в частта План-схеми за електрификация.

Проектите на устройственни планове да се изработят в съответствие с действащата нормативна уредба и приложеното задание за проектиране. Преди внасянето им за одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да се извършат процедурите по реда на чл.128, ал.ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и се изпрати на Столична община и община Божурище за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.)

Заповедта не подлежи на оспорване.
 

ЗАПОВЕД № РД-02-15-12/10.02.2016г.

Приложение: задание за проектиране

ЗАМЕСТНИК-МИНИСЪР:
/НИКОЛАЙ НАНКОВ/

19.02.2016