Район „Искър” - План за регулации и режим на застрояване за преструктуриране на жилищеп комплекс „Дружба-1 -I и II част” в граници: от север бул. „Искърско шосе” и бул. „Асен Йорданов”

Район „Искър” - План за регулации и режим на застрояване за преструктуриране на жилищеп комплекс „Дружба-1 -I и II част” в граници: от север бул. „Искърско шосе” и бул. „Асен Йорданов”

 

ЗАПОВЕД
№ РИС16-РА50-3/12.02.2016 г.

 

На основанис чл. 5 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания /НРНПОО/, приети е Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет, съгласно чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, във връзка е чл. 22, ал. 4, чл. 110, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 46 от ЗМСМА и постъпило от НАГ писмо вх. № 6602-180/12 / 08/23.12.2015 г. D район „Искър" за провеждане на обществено обсъждане на:

ПУП - План за регулации и режим на застрояване за преструктуриране на жилищеп комплекс „Дружба-1 -I и II част” в граници: от север бул. „Искърско шосе” и бул. „Асен Йорданов”; от югозапад - бул. „Проф. Цв. Лазаров”, улица по о.т. 175 - о.т. 176, ул. „Кап. Димитър Списаревски”; улица но о.т. 374 - о.т. 375; улица по о.т. 375 - о.т. 377 - о.т. 378; улица по о.т. 378А - о.т. 380, ул. „Кап. Димитър Списаревски”; от изток - бул. „Кр. Пастухов”

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Представянето на проекта да се състои па 18.01.2016 г. от 18:00 ч. в сградата на 68 СОУ ,.Акад. Никола Обрешков", ж.к. „Дружба -2 ч." с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 122.

2. Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район. „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани" до 17 часа на 01.02.2016 г. в район „Искър" - ул, „Кр. Пастухов" 18. Становища постъпили след определения срок нe се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3. Проектът, предмет на общественото обсъждане е на разположение в отдел „УТКРКСЕ", район „Искър", зала 301, стаж 3. справки на тел. 979-07-28 Евгениева.

4. В срок до 02.02.2016 г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия назначена с отделна заповед на Кмета па район „Искър", която да изготви обобщаващ доклад.

5. Да се проведе обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане по проекта на 03.02.2016 г. от 18:00 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков", ж.к. „Дружба -2 ч." с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 122.

6. При провеждане па общественото обсъждане и обществената дискусия да се води писмен подробен протокол, който е неразделна част от преписката по обществено обсъждане. За протоколчик определям Ростислава Игнатова - н-к „ПОЧР".

7. Заповедта да се оповести в един национален вестник, във всички районни администрации и експлоатационни дружества и на официалния уеб сайт на Столична община и район „Искър", Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Теодора Донкова-Сарафова - Гл. архитект на район „Искър".


ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НA РАЙОН „ИСКЪР”

 


ЗАПОВЕД № РИС16-РА50-3/12.02.2016г.

15.01.2016