Район „Искър” - План за регулация и режим на застрояваме за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част” в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард”

Район „Искър” - План за регулация и режим на застрояваме за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част” в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард”

 

ЗАПОВЕД
№ РИС16-РА50-2/12.01.2016 г.

 

На основание чл. 5 и чл, 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания /НРНПОО/, приети с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет, съгласно чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, във връзка с чл. 22, ал. 4. чл. 110, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство па територията, чл. 46 от ЗМСМА и постъпило от НАГ писмо вх. № 6602-181/15/08/23.12.2015 г. в район „Искър” за провеждане на обществено обсъждане на:

ПУП - План за регулация и режим на застрояваме за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част” в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард”.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Представянето на проекта да се състои на 19.01.2016 г. от 18:00 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков", ж.к. „Дружба -2 ч." с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров № 122.

2. Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район „Искър" и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани" до 17 часа на 02.02.2016 г. в район „Иекьр" - ул. „Кр. Пастухов" 18. Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3. Проектът, предмет на общественото обсъждане е на разположение в отдел „УТКРКСЕ”, район „Искър”, зала 301, етаж 3, справки на тел. 979-07-28 - Евгениева.

4. В срок до 03.02.2016 г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия назначена с отделна заповед на Кмета на район „Искър", която да изготви обобщаващ доклад.

5. Да се проведе обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане по проекта на 04.02.2016 г. от 18:00 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков", ж.к. „Дружба -2 ч." с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 122.
За участие в дискусията да се поканят лицата представили в срок писмени становища, както и екипа разработил проекта.

6. При провеждане на общественото обсъждане и обществената дискусия да се води писмсн подробен протокол, който е неразделна част от преписката по общсствсно обсъждане. За протоколчик определям Ростислава Игнатова - н-к „ПОЧР".

7. Заповедта да се оповести в един национален вестник, във всички районни администрации и експлоатационни дружества и на официалния уеб сайт на Столична община и район „Искър".

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Теодора Донкова-Сарафова - Гл. архитект на район „Искър".ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“

ЗАПОВЕД № РИС16-РА50-2/12.01.2016г.

15.01.2016