Район „Илинден”- провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхвата на кв. 13 /стар/, м. „Разсадника - Бежанци”
Район „Илинден”- провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхвата на кв. 13 /стар/, м. „Разсадника - Бежанци”


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание Заповед № РИЛ16 - РД09 - 210/25.10.2016 г. на Кмета на СО - район „Илинден“ на 02.12.2016 г. /петък/ от 15:30 ч. в Заседателната зала на СО - район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, жк. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421, ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхвата на кв. 13 /стар/, м. „Разсадника - Бежанци“ и образуване на кв. 13 /нов/ и кв. 13а/нов/, м. „Разсадника - Бежанци“, СО - район „Илинден“ по плана на гр. София

Представянето на проекта за подробен устройствен план ще се проведе на 10.11.2016 г. /четвъртък/ от 15:30 ч. в Заседателната зала на СО - район „Илинден“.

В четиринадесет /14/ дневен срок от представянето могат да се подават писмени становища по проекта за подробен устройствен план, като се адресират до Кмета на СО - район „Илинден“. Становищата се подават в деловодството на СО - район „Илинден“ с административен адрес: гр. София. жк. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по - късно от до 17:00 ч. на 25.11.2016 г. /петък/.

Копие от проекта за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, предмет на общественото обсъждане е изложен на информационното табло в сградата на районната администрация за запознаване от заинтересованите лица. Допълнителна информация може да получите от инж. Христина Стоилова - ст. експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ - ет. II, ст. 221, в приемно време: вторник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и сряда от 14:00 ч.

Заповед № РИЛ16 - РД09 - 210/25.10.2016 г.

27.01.2016