Район „Витоша” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

Район „Витоша” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

 

ЗАПОВЕД
№ РВТ16-РД09-40

 

 

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО, чл.13-18 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район Витоша писмо вх. №РВТ16-ДИ05-61/21.01.2016г. от Директор на Дирекция „Териториално планиране" при НАГ, за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП- План за улична регулация от о.т. 46г /ул. 5, ул. Полски бряст пряка на Околовръстен път/ до о.т. 300а /кв. 22, м. Детски град/ по КККР на Околовръстен път, м. Чунгов валог, м. Булин мост попадаща частично в райони „Панчарево” и „Витоша”.

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Представянето на проекта да се състои на 25.02.2016г. от 10.00 ч. в читалище Виделина, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А.

II. Възраженията могат да се подават в деловодството на СО-район Витоша с адрес: ул. „Слънце" № 2 в 14 дневен срок, считано от 26.02.2016г.
Становища постъпили след определения срок 10.03.2016г., не се разглеждат.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.

III. След представянето проектът ще се намира в СО-район Витоша, отдел „УТКР”.

IV. Допълнителна информация по проекта, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от длъжностните лица: инж. Анна Балабанова - Гл. експерт КР и арх..Ангел Василев - Гл. експерт-архитект.

IV. Постъпилите възражения да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район Витоша с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.

V. Обществената дискусия да се проведе на 24.03.2016г. от 10:00ч. в читалище Виделина, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия ще се води под ръководството на Главния архитект на СО-раион Панчарево, като ще присъстват представители на район Витоша"СО.

По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол от служебно лице на район „Панчарево“ СО, който е неразделна част от преписката по обществено обсъждане.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица - за сведение и изпълнение и да се оповести в един национален всекидневник, в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борислав Томирков - Зам. кмет на район „Витоша” СО.


КМЕТ НА СО-РАЙОН ВИТОША:
/ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/


ЗАПОВЕД № РВТ16-РД09-40/23.02.2016г.

25.02.2016