Инвестиционно предложение за „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата”

Инвестиционно предложение за „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата”

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата”. Внедряването на ERTMS има за цел гарантиране на безопасност на железопътния трафик на пътници и товари чрез система за автоматично регулиране скоростта на движение на влаковете, както и за изпълнение на изискванията за оперативна съвместимост.
С изпълнението на проекта ще се внедри ERTMS в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS ниво 1 и телекомуникации GSM-R) и така ще се постигне широкообхватно покритие на мрежата по железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата.

Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) може значително да повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт. Очакват се особено големи ползи за товарните превози — след координираното въвеждане на системата, съпътствано от съответните мерки, като например хармонизиране на оперативните правила или подобряване на инфраструктурата.

Инвестиционното предложение попада на териториите на областите: София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград и общините: Столична, Перник, Радомир, Бобошево, Кочериново, Дупница, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.

За контакти:
Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ” гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 и
в деловодството на Столична община на ул. „Московска” №33 към вх. № СОА16-ТД26-890/20.01.2016 г.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Приложение

05.02.2016