Район „Панчарево” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

Район „Панчарево” - План за улична регулация м. Чунгов валог, м. Булин мост

 

3АПОВЕД
№ РПН16-РД09-24

 

 

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО, чл. 13-18 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район Панчарево Писмо вх. № РПН16-ВК08-149/22.01.2016г. от НАГ, за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП-План за улична регулация от о.т. 46г /ул. 5, ул. Полски бряст пряка на Околовръстен път/ до о.т. 300а /кв. 22, м. Детски град/ по КККР на Околовръстен път, м. Чунгов валог, м. Булин мост, район Панчарево”

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Прсдставянсто на проекта да сe състои на 25.02.2016г. от 10.00 ч. в читалище Виделнна, с адрeс: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А.

II. Писмените становища могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, в 14 дневен срок, считано от 26.02.2016г. Становища постъпили след определения срок 10.03.2016г., нс се разглеждат.
Становищата могат да съдържат: общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

III. След представянето проектът ще се намира в CO-район Панчарево, отдел „Устройство на територията”.

IV. Допълнителна информация по проекта, във времето за изготвяне на писмените становища, ще се получава от длъжностните лнца: арх.Надежда Игнатова- Началник отдел „УТ” и Светла Кирова- Главен специалист „УТ” в СО-район Панчарево.

V. Постъпилите писмени становища, в срок до 18.03.2016г., да бъдат систематизирани от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на СО-район Панчарево, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 24.03.2016г. от 10:00ч. в читалище Виделина, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А. Обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане да се представи на обществената дискусия.

За участие в дискусията да се поканят лицата представили писмени становища и екипите разработили проекта.

Обществената дискусия да се води под ръководството на Боян Недев-Главен архитект на СО-район Панчарево.

По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол, от Светла Кирова-Главен специалист „УТ“, който е неразделна част от преписката по обществено обсъждане.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица - за сведение и изпълнение, да се оповести в един национален всекидневник, в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Ршова-Зам.-Кмет на СО-ранон Панчарево.

 


КМЕТ НА СО-РАНОН „ПАНЧАРЕВО”
/ДИМИТЪР СИЧАНОВ/

ЗАПОВЕД № РПН16-РД09-24/22.02.2016г.

26.02.2016