Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“
Основна цел на проекта е да обезпечи Дневния център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ с кухненска материална база за две обучителни кухни ...

Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”
Целите на проекта „Шанс за щастливо бъдеще“ е деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България ...

Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община
Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за децата ...

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца ...

Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”
Проектът създава възможности и условия за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години, за техните родители и бъдещи родители от рискови групи ...

Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР
Екипът към Столична община, съвместно с Общинска полиция, извършва обходи по улиците на София, особено по възлови кръстовища и места, където обичайно са забелязвани просещи деца ...

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.
Чрез реализирането на проекта се прилага нов модел на социална услуга за София – град ...

Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”
Основната цел на схемата е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура. ...

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”
Целта на проекта е насочена към подобряване благосъстоянието на най- нуждаещата се група ...

Интегриран Столичен градски транспорт
Модернизиране на градския транспорт в София, подобряване на скоростта и условията за пътуване, намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища ...