Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.
Проектът е събиране, анализ и разпространение на добри практики ...

Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.
...

Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”
Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров” ...

Проект „Изкуство за социална промяна”
Проектът цели постигане на нов модел на работа със социално изолирани групи чрез изкуството. ...

Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси" ...

Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”
Проектът е насочен за проучване на добри практики в областта на приемната грижа за деца поведенчески проблем. ...

Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”
роект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск” ...

Проект „Ателие – Млад дизайнер”
Проекта дава възможност на децата от специализираните институции да развият таланта и уменията си като същевременно допринесат за подобряване интериора на домовете ...

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”
Основната цел на проекта е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно положение ...

Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“
Основна цел на проекта - създаване и осигуряване на добро функциониране на Медико-психологически център за деца и юноши ...