Програма "Зелена София" 2017
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2017 г.
...

Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения
...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. февруари 2017 г.
Първа стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание ...

Проект "Mодернизирани трамваи за град Cофия"
Подобряване качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт чрез дарението и доставката на 28 модернизирани трамвая Ве 4/6 S и проучване на мултимодалната мобилност от общината. ...

Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на Столична община”
...

Проект „Поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване проводимостта на водата при висока вълна на разстояние до 500 м след язовирните стени на язовирите общинска собственост”
...

Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на покрити участъци от речните корита на територията на Столична община”
...

Проект "Корекция на река Суходолска и ремонтни работи на язовир Суходол-2, квартал Суходол, район Овча купел"
...

Проект „Ремонтни работи на язовир „Мърчаево”
...