Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за аптека 12.06.2020
Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г. 11.06.2020
"Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на приземно помещение на ул. “Българска морава” № 2 – за кафе-клуб 11.06.2020
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: едноетажна сграда на ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД 11.06.2020
Столична община открива публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост 09.06.2020
Район „Нови Искър” обявява тръжна процедура с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Доброславци, представляващ устройствена зона: за жилищно строителство – ниско застрояване (до 10 м) 08.06.2020
“ВиК” ЕАД обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София 08.06.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 08.06.2020
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещения за здравни кабинети 08.06.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Ситняково“, „Слатина“, „Павлово“ и в район „Студентски" 28.05.2020