Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за извършване на търговска дейност

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 505 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА20-РД09-2897/09.11.2020 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на район „Подуяне” – СО за извършване на търговска дейност, както следва:

ОБЕКТ № 1 – 95. СОУ “Проф. Иван Шишманов” – ж.к. “Х. Димитър”, АпОС № 0401

Помещение – 15,56 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за стоматологичен кабинет. 

Начална конкурсна наемна цена: 187,19 лв. (сто осемдесет и седем лв. и деветнадесет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 2 – 42. ОУ “Хаджи Димитър” –  ж.к. “Х. Димитър”, АпОС № 0402

Помещение -–20,88 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за книжарница. 

Начална конкурсна наемна цена: 187,50 лв. (сто осемдесет и седем лв. и петдесет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 3 – ул. “Плакалница” № 51, ж.к. “Суха река”, АпОС № 0400

Помещение в полуподземен етаж – 42,85 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за книжарница.

Начална конкурсна наемна цена: 260,10 лв. (двеста и шестдесет лв. и десет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 4 – ул. “Плакалница” № 51, ж.к. “Суха река”, АпОС № 0400

Помещение в полуподземен етаж – 55,92 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за кафе-клуб.

Начална конкурсна наемна цена: 436,10 лв. (четиристотин тридесет и шест лв. и десет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 5 – ул. “Плакалница” № 51, ж.к. “Суха река”, АпОС № 0400

Площ на първия етаж – 1,00 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за разполагане на кафе-автомат. 

Начална конкурсна наемна цена: 210,00 лв. (двеста и десет лв.) без ДДС на месец.

Обявлението се издава в 2 (два) екземпляра.– 1 (един) – за класиране в УА на район „Подуяне“ и 1 (един) – за прилагане в досието на конкурса.

ОБЕКТ № 6 – бул. “Владимир Вазов” и ул. „Бесарабия”, АпОС № 0399

Терен – подмостово пространство – 1390,00 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за охраняем паркинг. 

Начална конкурсна наемна цена: 1594,00 лв. (хиляда петстотин деветдесет и четири лв.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 7 – ж.к. „Суха река“,  ул. „Александър Екзарх“, пред бл. 225, Районна схема: павилионна група 40

Терен, представляващ част от тротоар – 6,48 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: разполагане преместваем обект по утвърден от гл. архитект на гр.София типов павилион на фирма „Статус 1“ АД, представляващ Павилион № 40-02, предназначен за разпространение на печатни произведения и продажба на пакетирани захарни изделия, алкохол, безалкохолни напитки и цигари.

Начална конкурсна наемна цена: 384,00 лв. (триста осемдесет и четири лв.) без ДДС на месец.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. (тридесет лв.) с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 100,00 лв. (сто лв.).

Срокът за отдаване под наем на имотите, предмет на конкурса, е 5 (пет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17:00 ч. на 11.01.2021 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 11.01.2021 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 12.01.2021 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр.София, ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

12.12.2020