„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Терен с площ 608 кв. м, заедно с едноетажна сграда, находящи се на ул. „Стоян Михайловски“ № 32, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 343 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева) без ДДС. Депозит: 1 343 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева). 
2. Терен с площ 401 кв. м, заедно с находящ се върху него гараж с площ 19 кв. м,  находящ се в гр. София, ул. "Пордим" № 14. Начална месечна наемна цена: 485 лв. (четиристотин осемдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 485 лв.(четиристотин осемдесет и пет лева).
3. Терен с площ 400 кв. м и идентификатор 68134.300.547, находящ се на бул. "Т. Александров" № 10 – 16, гр. София. Начална месечна наемна цена: 410 лв. (четиристотин и десет лева) без ДДС. Депозит: 410 лв.(четиристотин и десет лева).
4. Част от ПИ с идентификатор 68134.1930.594, с площ от 6 кв. м, кв. 261, м. "Павлово" – "Бъкстон", индивидуализирана с индекс 1 в скица с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, тип павилион, издадена от гл. архитект на р-н "Витоша" на 23.05.2013 г., находяща се на кръстовището на бул. "Братя Бъкстон" с ул. "Казбек", м. "Павлово" – "Бъкстон", гр. София, район "Витоша". Начална месечна наемна цена: 260 лв. (двеста и шестдесет лева) без ДДС. Депозит: 260 лв.(двеста и шестдесет лев).
5. Част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1496, кв. 43 с площ от 6,00 кв. м, м. "Горубляне", индивидуализирана с индекс 1 в скица с указан начин на поставяне на преместваеми обекти: временни павилиони за търговска и обслужваща дейност, издадена от гл. архитект на р-н "Младост", находящ се на ул. "Самоковско шосе" до кръстовището с ул. "Павел Красов", м. "Горубляне", гр. София, район 'Младост". Начална месечна наемна цена: 170 лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС. Депозит: 170 лв. (сто и седемдесет лева).
6. Част от ПИ 1 с площ от 6,00 кв. м, кв. 221, м. "Западно направление", индивидуализирана с индекс 1 в схема за разполагане на преместваеми обекти, тип павилион, издадена от гл. архитект на район "Възраждане", по преписка вх. № СА-7000-308/29.07.2013 г. с административен адрес, бул. "Александър Стамболийски" № 122, гр. София, район "Възраждане". Начална месечна наемна цена: 530 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозит: 530 лв.(петстотин и тридесет лева).


КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 20.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:
• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.
Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 15.12.2020 г. до 18.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 19.01.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 15.12.2020 г. до 18.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

21.12.2020