„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговско помещение (пицария), сграда – резиденция, офиси, магазини, ателиета и др.

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Търговско помещение (пицария) с площ 162,20 кв. м, находящо се на бул. "Шипченски проход" № 4, гр. София, район "Слатина". Начална месечна наемна цена:  2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева)  без ДДС. Депозит: 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева).

2. Сграда – резиденция, ул. "Васил Априлов" № 4 с площ 1060,29 кв. м и 725 кв. м прилежащ терен, находящи се в гр. София, район "Оборище". 18 290 лв. (осемнадесет хиляди двеста и деветдесет лева) без ДДС. Депозит: 18 290 лв. (осемнадесет хиляди двеста и деветдесет лева).

3. Офиси, находящи се в сграда № 4 на Административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София, с обща застроена площ от 551,02 кв. м, разположени на I, II, IV и VI етаж, както следва: офиси с №№ 1 и 2 на I етаж, офиси с №№ 3, 4, 5 и 6 на II етаж, офиси с №№ 11, 12, 13 и 14 на IV етаж и офиси с №№ 19, 20 и 21 на VI етаж, заедно с 5 (пет) броя подземни паркоместа на второ ниво с №№ 39, 41, 52, 55, 56, с обща застроена площ от 78,41 кв. м. Начална месечна наемна цена: 5855 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 5855 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и пет лева).   

4. Магазин № 14 с площ 24,22 кв. м, находящ се на партерния етаж в сграда № 4 на Административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6Б, гр. София, район "Триадица". Начална месечна наемна цена:  442 лв. (четиристотин четиридесет и два лева) без ДДС. Депозит: 442 лв. (четиристотин четиридесет и два лева).

5. Ресторант с идентификатор 68134.1002.94.2.91, на две нива, с обща площ 161,74 кв. м, находящ се на бул. „Витоша” № 150, бл. 70, район „Триадица”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС. Депозит: 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин лева).

6. Ателие с площ 50,51 кв. м, находящо се партера на сграда на ул. "Васил Априлов" 10 – 12, вх. Б. Начална месечна наемна цена: 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС. Депозит: 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС.

7. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв. м в бл. 70, бул. "Витоша" № 150, ж.к. "Иван Вазов", р-н "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 836 лв. (осемстотин тридесет и шест лева)  без ДДС. Депозит: 836 лв. (осемстотин тридесет и шест лева).

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 14.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 09.12.2020 г. до 12.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 13.01.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 09.12.2020 г. до 12.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

21.12.2020