„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др.

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Магазин № 1 с площ 70,00 кв. м, находящ се в бл. 503, вх. 1, ж.к. "Младост – 1А", гр. София, район "Младост". Начална месечна наемна цена: 680 лв. (шестстотин и осемдесет лева) без ДДС. Депозит: 680 лв. (шестстотин и осемдесет лева).
2. Част от недоизграден обект "Подземна улица" с площ 400 кв. м, находящ се в гр. София, "Зона Б-18", с изход към бл. 1, от страната на ул. "Цар Симеон", гр. София, район "Възраждане". Начална месечна наемна цена: 1 316 лв. (хиляда триста и шестнадесет лева) без ДДС. Депозит: 1 316 лв.(/хиляда триста и шестнадесет лев).
3. Хале № 1, с площ 102 кв. м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м. "Карпузица", ул. "Средорек" № 5, район "Витоша", гр. София. Начална месечна наемна цена: 261 лв. (двеста шестдесет и един лева) без ДДС. Депозит: 261 лв. (двеста шестдесет и един лева).
4. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв. м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв. м, гр. София, р-н "Витоша", м. „Карпузица“, с административен адрес – ул. "Средорек" № 5, като обособената част представлява офис № 1 с обща площ от 556,4 кв. м, разположен на първи и втори етаж от сградата. Начална месечна наемна цена: 1456 лв. (хиляда четиристотин петдесет и шест лева) без ДДС. Депозит: 1456 лв. (хиляда четиристотин петдесет и шест лева).
5. Полумасивна сграда на един етаж с площ 39 кв. м, находящ се на бул. "Сливница" № 117, гр. София. Начална месечна наемна цена: 165 лв. (сто шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 165 лв. (сто шестдесет и пет лева).
6. Сграда за търговия (павилион) с идентификатор 68134.1001.14.1.2 и площ 34,75 кв. м, находяща се в гр. София, район „Триадица”, ул. „Княз Борис І” № 91. Начална месечна наемна цена: 377 лв. (триста седемдесет и седем лева) без ДДС. Депозит: 377 лв. (триста седемдесет и седем лева).
7. Офис №7, с площ 24,75 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Герлово"№ 4. Начална месечна наемна цена:  160 лв. (сто и шестдесет лева) без ДДС. Депозит: 160 лв. (сто и шестдесет лева).
8. „Вилна сграда” със застроена площ от 141 кв. м, заедно с терен с площ от 668 кв. м, върху който е разположена сградата, находяща се в махала Глуховска, ул. „Студена вода” № 6 по плана на с. Стойките, община Смолян, област Смолян. Начална месечна наемна цена: 350 лв. (триста и петдесет лева) без ДДС. Депозит: 350 лв. (триста и петдесет лев).

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 18.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 11.12.2020 г. до 14.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.01.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 11.12.2020 г. до 14.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

 

 

21.12.2020