"Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – Кабинет № 125 за извършване на стоматологична дейност

 

ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 27 във вр. с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1790 от 04.12.2020 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

 Кабинет № 125,  с площ 20,01 кв. м, за извършване на стоматологична дейност, находящ се на партерен етаж

 в  сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД

Описание на обекта на конкурса

Кабинет, с обща наемна площ 20,01 кв. м, за извършване на стоматологична дейност, находящ се на партерен етаж в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, находяща се в гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67 А.

Началната  минимална месечна наемна цена за помещението е 400  (четиристотин) лева без включен ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Конкурсната документация се закупува  в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, находяща се в  гр. София , бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лева (триста лв.) с  включен ДДС, в срок до 23.12.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 23.12.2020 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 23.12.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 29.12.2020 г., 14:00 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 22.01.2021 г., 11:30 ч., при същите условия.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 23.12.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 23.12.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация. Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова – 0879594254.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

 

 

08.12.2020