Заглавие Дата на публикуване
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост – за разполагане на преместваем обект – павилион за услуги и търговска дейност 29.10.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион 27.10.2020
„Пета МБАЛ – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект за операционна и кабинет 26.10.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса 26.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, находящо се в сградата с административен адрес: бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211) 23.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения (аптека, стоматологичен кабинет и др.), находящи се в сградата с административен адрес бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 21.10.2020
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД 21.10.2020
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, със специфично конкурсно условие – за частно училище 20.10.2020
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)" 14.10.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор 05.10.2020