Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ VІ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение със специфично конкурсно условие – за лаборатория за образна диагностика на глава с приложение в денталната медицина 13.03.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 09.03.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност 09.03.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, тоалетна), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Княжево" – "Звездица“, “Сребърна“ и „Драгалевци“ 09.03.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I метродиаметър и II метродиаметър 28.02.2020
Район "Триадица" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс 28.02.2020
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, за разкриване на търговско помещение (кафе), заедно с площ от вътрешния двор, за разполагане на маси за консумация на открито 27.02.2020
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г. в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” (обявено класиране на участниците) 26.02.2020
ВиК ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на ВиК ЕАД гр. София 26.02.2020
„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и помещения 26.02.2020