ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Заглавие
Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE
Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits
Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище (Stay tuned)
Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион – New Generation Skills
Обединени градове за интелигентен растеж – Smarter Together
Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие (Walk the Global Walk)
Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата (URBan-Innovative-NATure – URBiNAT)
Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш
Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets) AGORA
Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE