Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор (BeSMART)


Име на проекта: Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор (BeSMART)

Програма: „Хоризонт 2020 “ на ЕС.

БФП: 72 610,19 лeва

Съфинансиране: 0,00 лв.

Цел: Целта на BeSMART e да се създаде постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. 

Период на изпълнение: 2021 – 2024 г.

Кратко описание: Проектът цели да създаде постоянен дискусионен форум за обсъждане, подкрепа и внедряване на нови бизнес модели и използване на инвестиционни възможности за повишаване на енергийната ефективност в сградите и увеличаване на дела на възобновяема енергия.

11.08.2022