Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради (Seamless servises for Housing Energy Efficiency Renovation – SHEERenov)


Име на проекта: Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради (Seamless servises for Housing Energy Efficiency Renovation – SHEERenov)

Програма: Програма „Хоризонт“ 2020 на ЕС

Бюджета на СО по проекта: 82 530 евро (356 992,17 лв.) – 100% грантово финансиране

Период на изпълнение: юни 2020 г. – октомври 2022 г.

Кратко описание: Основите дейности по проекта са разработване на концепция за модел на устойчиво финансиране, която ще включва  и достъп до заеми на пазарен принцип и целенасочена подкрепа за собственици на жилища, които по принцип не биха били допустими за кредитиране, поради нивото на доходите си. Акцентът ще бъде поставен върху сектора на търговските банки и разработването на подходящи продукти за кредитиране на етажната собственост като цяло, а не на отделното домакинство, което е и иновацията за България от този проект; Организиране и провеждане на разяснителни кампании и обучения за собственици на жилища и за служителите на СО; Повишаване капацитета на фирмите, изпълняващи функции на професионален домоуправител с цел подобряване на състоянието на сградния фонд.

Партньори: Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Българска фасилити мениджмънт асоциация; Клийнтех България  (водещ партньор); Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес – Унгария; Естонски съюз на жилищните асоциации.
11.08.2022