Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата (URBan-Innovative-NATure – URBiNAT)

Цел на проекта:
Проектът е насочен към обновяване и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения. Основна цел е да се подобри градската среда чрез проектиране и реализиране на т. нар. „Зелен здравословен коридор“, който ще свързва територии със социален тип жилища, включени в действащи общински програми за регенерация и интеграция.

Кратко описание:
Проект URBiNAT се осъществява от консорциум от седем европейски града, в които ще работят „живи лаборатории“ за изграждане на „Зелен здравословен коридор“ и за осъществяване на природосъобразни решения  в четири области: енергия, вода, околна среда и земеделие. Градовете ще бъдат подкрепени от местни партньори – университети и изследователски центрове, неправителствени организации и бизнес компании от Европа, които ще си сътрудничат с партньори от Иран и Китай и с наблюдатели от Бразилия, Оман и Япония. Градовете София, Порто и Нант са определени като "водещи градове", а Сиена, Нова Горица, Брюксел и Хойе-Тааструп – като „градове последователи“. Проектът ще обедини реализираните в партньорските градове решения в „Европейски здравословен коридор“, в който ще наблюдава въздействието на отделните проекти, ще разпространява и популяризира постигнатите резултати, в съответствие със следните цели:

1. Постигане на нови модели на градско развитие, свързани с прилагане на природосъобразни решения;

2. Подобряване на условията на живот и постигане на социално сближаване в европейските градове в контекста на устойчивото развитие;   

3. Принос за глобалното популяризиране използването на природосъобразни решения в градовете въз основа на иновативни практики на Европейския съюз.

Партньори:
Проектният консорциум включва три водещи града – София (България), Порто (Португалия) и Нант (Франция) и градове – последователи: Брюксел (Белгия), Хойе-Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения), научни и неправителствени организации от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия. Координатор на проекта е Център за социални изследвания към Университет Коимбра в Португалия. Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е академичен партньор на Столична община, а Асоциация за развитие на София ще участва в провеждането на обществените обсъждания и в дейностите за популяризиране на проекта.

Програма:
Хоризонт 2020 на Европейския съюз, схема „Демонстриране на иновативни природосъобразни решения в градовете“

Период на изпълнение:
м. юни 2018 г. – м. май 2023 година

Публикации:
Брошура на английски език

Интернет сайт:  www.urbinat.eu

Информационни видеа за проекта в YouTube:
Видеоклип „URBiNAT, the project
Видеоклип „URBiNAT Methodology

06.02.2019