Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”


Име на проекта: Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Програма: Програма LIFE 2014 – 2020 г. на Европейския съюз

Стойност: 32 595 883,04 лева (16 666 266 евро), от които 19 557 530,61 лв. (9 999 760 евро) безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Бюджетът на Столична община е 13 407 445,14 лв. (6 855 223 евро)

БФП: 6 887 418,15 лв. (3 521 535 евро)

Съфинансиране: 6 520 026,99 лв. (3 333 688 евро)

Цел: Основните цели на Интегрирания проект са както следва:

  • Подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в общините Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора;
  • Изграждане и подобряване на капацитета на администрацията на шестте общини, така че да е в състояние за: прилагане на мерките, включени в Програмите за КАВ;извършване на цялостен мониторинг и контрол, осигуряващи качеството на въздуха; използване на различни източници на финансиране, включително средства от ЕС, за изпълнение на мерките за качеството на въздуха; и разработване на Програма за КАВ за следващия програмен период, въз основа на достатъчно като количество и качествена информация;
  • Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по отношение на качеството на въздуха;
  • Повишаване капацитета на всички общини в България с лошо качество на въздуха по въпросите, свързани с управлението на КАВ;
  • Подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на КАВ с други общини на ЕС, отговорни институции, подобни проекти и др.

Период на изпълнение: 02.10.2018 г. – 02.10.2024 г.

Кратко описание: Проектът е структуриран в три фази – подготовка, демонстрация и изпълнение, с обща продължителност 6 години (10.2018 г. – 10.2024 г.).

  • Първата фаза (с продължителност 15 месеца: 10.2018 г. – 12.2019 г.) включва следните дейности: анализ на Програмите за управление на КАВ и набиране на допълнителна информация; анализ и оценка на отоплението на домакинствата като източник на замърсяване на въздуха; анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване; анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България; разработване на механизъм за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата; изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни.
  • Втората фаза (с продължителност 15 месеца: 01.2020 г. – 03.2021 г.) включва следните дейности: пилотно тестване на механизма за преход към алтернативни форми за отопление; оценка на пилотното тестване на механизма и финализиране на неговия дизайн; изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни.
  • Третата фаза (с продължителност 42 месеца: 04.2021 г. – 09.2024 г.) включва следните дейности: изпълнение на механизма за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата; оценка на изпълнението на механизма; изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни; разработване на предложение за прилагане на механизма на национално равнище.
11.08.2022