Заглавие Дата на публикуване
Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034” Обособена позиция №1: „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”; Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”; Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”; Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”; Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение” 15.11.2013
Поддържане на проходими инсталационни колектори (ПИК) и помпени станции на територията на гр. София 14.11.2013
Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност на Столична община 13.11.2013
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект за столичен интегриран градски транспорт по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” по обособени позиции 13.11.2013
Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото „Ариана” в парк Борисова градина 11.11.2013
Доставка на 1600 броя компостери за фамилно компостиране с обем 600 литра, 1600 броя активатори с обем 700 мл. и изработване на информационни материали, както следва: 1600 броя ръководства за ползване на компостери; 1600 броя стикери, удостоверяващи, че компостерите са собственост на Столична община 08.11.2013
Доставка на широколистна, иглолистна дървесна растителност, храсти, цветя, тревен чим и тревни смески, необходими за засаждане на територията на зелената система на Столична община за 2014-2015 по обособени позиции: 1. Обособена позиция: Дървесна и храстова растителност; 2. Обособена позиция: Цветя; 3. Обособена позиция: Тревен чим и тревни смески 08.11.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на служителите (по трудово и служебно правоотношение), които работят и служат в администрацията на Столична община с работодател кмета на Столична община” 06.11.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи в: 1. Дирекция „Социални дейности" и Бюра за социални услуги – 69 работни места. 2. Дом за стари хора – кв. „Дървеница” – 17 работни места. 3. Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер – 6 работни места. 4. Дом за слепи лица – ул. „Балша” № 23 – 3 работни места. 5. Център за временно настаняване „Св. Димитър” – ж.к. „Люлин” – 4 работни места. 6. Център за временно настаняване – ж.к. „Красна поляна” – 4 работни места. 7. Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” – ж.к. „Сердика”, ул. „Гуешево” – 4 работни места. 8. Дневен център за възрастни с увреждания „Седмична грижа” – 2 работни места. 9. Военноинвалиден дом – гр. Банкя – 3 работни места. 10. Дом за деца – кв. „Драгалевци” – 3 работни места. 11. Дневен център за деца с увреждания, ул. „Сава Филаретов” 23 – 3 работни места. 12. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди, ул. „Слатинска” 26-28 – 5 работни места. 13. Център за обществена подкрепа „Бъдеще”, ул. „Хр. Стефчов” 2 – 8 работни места. 14. Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач” – 1 работно място” 04.11.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци с известен или неизвестен състав и неизвестен собственик” 04.11.2013