ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на 1бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на 1бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9023965, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-367/1/04.02.2014 г. е утвърдено класирането на участниците в обществената поръчка:

Участник Цена на поръчката с ДДС
1. "Контракс" АД 57172.80 лв.
2. Интепро солюшънс ООД 57518.40 лв.
16.12.2013