ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на доставки и услуги за оптимизиране работата на виртуалната инфраструктура на Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на доставки и услуги за оптимизиране работата на виртуалната инфраструктура на Столична община”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9023966, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-368/1/04.02.2014 г. е утвърдено класирането на участниците в обществената поръчка, както следва:

Участник Оценка
1. „Аксиор” ООД 100 точки
2. „Ай Би Ес-България” ЕООД 61.21 точки
16.12.2013