ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” – Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” – Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9023971, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

16.12.2013