Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-248/18.12.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0189.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 07.01.2014 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 2, ст.204 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането.
Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община:

IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01;

BIC: SOMB BGSF;

Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6.

Срок за подаване на оферти: 14.01.2014 г, 17:30 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговор на запитване №1

***

Публикувано на 14.2.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в откритата процедура (уникален номер в РОП 00087-2013-0189) ще се състои на 18.02.2014 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” №3, етаж първи, стая 109.

19.12.2013