Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство

Столична община откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции:

  • 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет;
  • 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство.

Код по КОП 30125100

Процедурата е открита с № СО-РД-09-03-242/12.12.2013 г., вписана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00087-2013-0184 .

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Лицата желаещи да подадат оферта, следва да закупят документация за участие в указания в обявлението срок: 16:00 часа на 13.01.2014 г.

При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301

BIC код на SOMBBGSF

Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6.

В писменото искане лицето трябва да посочи: предмета на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и необходимата информация за издаване на фактура, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие.

Срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 23.01.2014 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377 545 - Блага Живкова

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2
Отговори на въпроси - 3
Отговори на въпроси - 4
Отговори на въпроси - 5

Приложение към отговори на въпроси - 5

Отговори на въпроси - 6

***

Публикувано на 26.3.2014 г.

Пликове №3 „Предлагана цена” на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени на 28.03.2014 г. от 9:00 часа в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 3 - Залата на първия етаж (№109). При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Лице за контакт - Блага Живкова, тел: 02 9377545

13.12.2013