Основен ремонт на вътрешни инсталации и осигуряване на достъпна среда в бл. „Б” в дом за стари хора кв. „Горна баня”, район „Овча купел” гр. София

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на вътрешни инсталации и осигуряване на достъпна среда в бл. „Б” в дом за стари хора кв. „Горна баня”, район „Овча купел” гр. София”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-251/27.12.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0193.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 13.01.2014 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул."Париж" №3 ст. №1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 2, ст.204 и заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община:

IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01;

BIC: SOMB BGSF;

Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6.

Срок за подаване на оферти: 20.01.2014 г, 17:30 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

Оглед на обекта се извършва на място на адреса на социалното заведение - гр. София, кв. Горна Баня, ул.”Обзор” № 29, без предварителна заявка в рамките на работния ден.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси -1

***

Отговори на въпроси -2

***

Публикувано на11.6.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедурата  (уникален номер 00087-2013-0193) ще се състои на 13.06.2014г. от 10:30 часа на ул. „Московска” №33, Зала №1.

27.12.2013