Заглавие Дата на публикуване
Избор на застрахователна компания за застраховане на 300.1 дка залесени неземеделски земи, общинска собственост 15.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработка и доставка на светлоотразителни идентификационни номера и холограмни стикери за идентификация на леки таксиметрови автомобили" 15.01.2013
Инжекционни и ремонтни работи в 69-та детска ясла 11.01.2013
Извършване на строително-монтажни дейности на училища на територията на Столична община по обособени позиции.” Обособена позиция №1 – Довършване на Физкултурен салон и плувен басейн към 88 СОУ, П-Л V , кв. 114, район Овча купел; Обособена позиция №2 – Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 81 СОУ „Виктор Юго”, УПИ II- за училище, кв.7, м. „Младост-3”, преустройство на плувен басейн в многофункционална спортна зала, I- ви етап на преустройство на Блок Г и Блок Д в многофункционална спортна зала, район „Младост” 11.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Ежемесечна дезинсекция и дератизация в Заведенията за социални услуги, Бюрата за социални услуги и Дирекция „Социални дейности” 10.01.2013
Консултантска услуга по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за упражняване на строителен надзор по време строителството и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.11 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обектите на Столична община 08.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: СМР на обект "Приют за безстопанствени кучета - Горни Богров, р-н "Кремиковци" - външни връзки I етап, част "Водоснабдяване" 07.01.2013
Абонаментна техническа поддръжка на ВиК инсталации, отоплителни инсталации, електроинсталации, дърводелски услуги и железарски услуги за следните обекти: Дирекция „Социални дейности”, Бюра за социални услуги - 9 броя 04.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на изпълнител за поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране на територията на Столична община" 04.01.2013