Заглавие Дата на публикуване
Изграждане на сигнално-охранителна инсталация и охрана със СОТ в Клубовете на инвалида и пенсионера 04.02.2013
Поддържане на проходими инсталационни колектори (ПИК) и помпени станции на територията на гр. София 04.02.2013
Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016 г. по обособени позиции 01.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставяне на куриерски пратки на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси", Столична община 30.01.2013
Реконструкция на ул. „Опълченска” от бул. „Тодор Александров” до бул. “Сливница” 23.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на услуги от обхвата на универсална пощенска услуга – приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, включващи кореспондентски пратки до два килограма, малки пакети до два килограма, печатни произведения до пет килограма, както и неуниверсални пощенски услуги на Столична община” 23.01.2013
Изпълнение на мерки за информация и публичност” в рамките на проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/009. Договорът е сключен между МРРБ и Столична община в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 18.01.2013
Доставка на консумативи (тонер касети за принтер) за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България 17.01.2013
Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово” 16.01.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Копиране и подвързване на документации за участие в процедури по ЗОП, Закона за концесиите и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси” 16.01.2013