Заглавие Дата на публикуване
Провеждане на мерки за информация и публичност по проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 05.12.2013
Изграждане на дясна дига на р. Лесновска в рамките на регулацията на кв. Челопечене, район Кремиковци 05.12.2013
Избор на изпълнител за доставка на бяла техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях – Столична община 28.11.2013
Доставка на малогабаритна техника, инструменти и материали за ремонт за територията на зелената система на Столична община за 2014 -2015 г.по обособени позиции: Обособена позиция №1- Малогабаритна техника; Обособена позиция №2- Инструменти и оборудване; Обособена позиция №3- Материали за ремонти 28.11.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Организиране на обучение за представители на администрацията на Столична община и район Витоша по проект: "Разработване и прилагане на единна методология за функционален анализ на Столична община и район Витоша" 28.11.2013
Доставка на обзавеждане по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обзавеждане на Информационен център за Кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г. и официална приемна на кмета на Столична община на ул. „Париж” №1; Обособена позиция №2: Обзавеждане на шест стаи в Учебения център на доброволното формирование на Столична община 28.11.2013
Доставка на 850 (осемстотин и петдесет) броя лицензи за актуална версия на антивирусния софтуер „Kaspersky Endpoint protection for Business - Select” 27.11.2013
Изработка на печати и щемпели за нуждите на Столична община 27.11.2013
Почистване на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите общинска собственост 27.11.2013
Вътрешно почистване на административни сгради на Столична община по обособени позиции: 1.Сгради, ползвани от адимнистрацията на Столична община; 2.Помещения на Дирекция "Социални дейности" и Бюрата за социални услуги; 3.Помещения в 22 отдела към Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси 20.11.2013