Заглавие Дата на публикуване
Изготвяне на задания за проектиране на ландшафтна таксация за следните паркове: Лесопарк Борисова градина - обща площ 2 400 дка.; Северен парк - обща площ 740 дка.; Западен парк - лесопаркова част-1528 дка 27.03.2013
Инженеринг (проектиране и строителство) за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа: 1. Рехабилитация на бул. Никола Мушанов от бул. Възкресение до ул. Житница и на бул. Овча купел от ул. Житница до бул. "Цар Борис III". 2. Рехабилитация на ул. Професор доктор Иван Странски от ул. Академик Борис Стефанов до бул. Симеоновско шосе и на ул. Академик Стефан Младенов от бул. Г.М.Димитров до ул. Професор доктор Иван Странски, по съществуващо положение. 3. Рехабилитация на ул. Г.С.Раковски от бул. Княз Александър Дондуков до ул. Козлодуй (без кръстовището с бул. Сливница). 4. Рехабилитация на бул. Арсеналски 26.03.2013
Рехабилитация на следните мостови съоръжения по обособени позиции: 1. Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.: 1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево. 1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево. 1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене. 2. Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.: 2.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър. 2.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър”. 3. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър. 4. Основен ремонт на мост по ул. “Жак Дюкло” над река Перловска, район Кремиковци. 5. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.: 5.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой). 5.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска. 6. Мост над р. Искър при с. Кубратово. 7. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане. 8. Основен ремонт на 2 бр. надлези, над ж. п. линия, село Ботунец и на водосток на общински път с. Равно поле – с. Д. Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци 21.03.2013
Ремонт на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до СОП, включително прилежащите му съоръжения 19.03.2013
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (източна половина) и Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина), кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София Обособена позиция 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сграда в УПИ ХІV-444 и Център за настаняване от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ ХV-445, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София Обособена позиция 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - сграда 1 и Център за настаняване от семеен тип - сграда 2, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр. София Обособена позиция 4: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 42 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXII 43, кв. 221, м „Овча купел”, район „Овча купел”, гр. София Обособена позиция 5: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XVIII-„ОБНС” и Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XX -„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София Обособена позиция 6: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров” и Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I част”, район „Надежда”, гр. София Обособена позиция 7: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – СГО, кв. 24, м. „Бул. Сливница”, район „Връбница” Обособена позиция 8: Преустройство и смяна на предназначение на част от съществуваща сграда в м. „кв. Горна баня”, кв.10, УПИ X, ул. „Христо Стефчов” № 2, район „Овча купел”, гр. София с цел създаване на 2 броя Защитени жилища Обособена позиция 9: Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София 19.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно поддържане по обособени позиции на: 1. Пожароизвестителна инсталация, домофонна, звънчева и сигнално-повиквателна уредба в Дом за стари хора – кв. „Дървеница”, ул. „Пловдивско поле” № 8. 2. Пожароизвестителна инсталация в Център за временно настаняване „Св. София” – кв. „Захарна фабрика”, бл.51 А. 3. Пожароизвестителна инсталация в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина” – ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево”” 19.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: 1. Изграждане на видеонаблюдение в пунктовете на МДТ на Дирекция "ПАМДТ" към Столична община; 2. Изграждане на видеонаблюдение на бюст-паметник на Димитър Пешев в Градската градина около Храм "Св. Великомъченик Георги Победоносец". 18.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Аварийни резитби, премахване и подмяна на дървесна растителност на територията на Столична община” 15.03.2013
1. Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения. 2. Рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика. 15.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Услуги по вътрешно почистване на административните сгради с прилежащите битови помещения на депо за неопасни отпадъци „Садината””, съгласно техническа спесификация 13.03.2013