Заглавие Дата на публикуване
Изпълнение на мерки за визуализация и публичност на проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община 10.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на вградени контейнери с хидравлично повдигане, в т.ч. оборудване и съдове с обем 1100 литра” 08.04.2013
Доставка на 1600 броя компостери за фамилно компостиране с обем 600 литра, 1600 броя активатори с обем 700 мл. и изработване на информационни материали, както следва: - 1600 броя ръководства за ползване на компостери; - 1600 броя стикери, удостоверяващи, че компостерите са собственост на Столична община 08.04.2013
Поддържане чистотата и озеленяването на гробищните паркове към ОП "Гробищни паркове" по обособени позиции: 1. Централни Софийски гробища 2. Гробищен парк “Бакърена фабрика” 3. Гробищен парк “Малашевци” 4. Квартални гробищни паркове: Драгалевци, Симеоново, Княжево, Горна баня и Дървеница 04.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Абонаментна поддръжка на пожароизвестителните централи в сградите на ул. „Московска” № 33, ул. „Московска” 41, ул. „Париж” № 1, ул. „Париж” № 3, ул. „Г. Бенковски” № 12, ул. „Оборище” № 44, ул. „Д. Груев” № 8А и на Център за експлоатация, управление и поддръжка на Интегрирана информационна система на СО в сградата на ул. „Московска” № 33” 03.04.2013
Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на общински лечебни заведения по обособени позиции 02.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Осигуряване обслужването на служителите от общинската администрация с работодател Кмета на Столична община от Служба по трудова медицина” 02.04.2013
Ремонт, възстановяване и обновяване на градини на територията на Столична община, по обособени позиции: 1. Градина „Докторски паметник” 2. Градина „Баня „Лозенец” 02.04.2013
Осъществяване на консултантски услуги по изпълнението на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване – противопожарна защита” на Столична община 01.04.2013
Извършване на одит на изпълнението на проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/009, сключен между МРРБ и Столична община в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 29.03.2013