Заглавие Дата на публикуване
Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на МРРБ за технически паспорти на строежите 10.05.2013
Извършване на функционален анализ на общинската администрация на Столична община и представител на районна администрация – район Витоша по проект „Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша”, във връзка с изпълнение на сключен договор № 12-11-17/07.01.2013 г. между Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. 08.05.2013
Извършване на юридически услуги и осъществяване на процесуална защита на Столична община и Столичен общински съвет 29.04.2013
Извършване на авариен ремонт на канализационна тръба между сградите на ул. „Париж” №1 и” ул. „Париж” №3 29.04.2013
"Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проект „Интегриран столичен градски транспорт” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. между МРРБ и Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." 26.04.2013
Извършване на одит на изпълнението на проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia contemporary и Фестивал на открито в Западен парк”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 26.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изграждане на съоръжения за подземни води по обособени позиции”: Обособена позиция 1: Пет броя съоръжения за подземни води (сондажни кладенци) в Централната градска част; Обособена позиция 2: Две съоръжения за подземни води (сондажни кладенци) и изготвяне на проект за присъединяване към мрежата за техническите нужди в околното пространство на НДК 25.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Транспортиране на животни от испанската зоологическа градина „Селво Авентура” до Зоологическа градина - София” 25.04.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:"Изграждане на видеонаблюдение и монтиране на видео-домофон на сградата на Столична община на ул. „Париж” №1 и изграждане на видеонаблюдение в помещенията на деловодството и читалнята на ул. „Московска” №33." 25.04.2013
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” 25.04.2013