Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изграждане на система за електронен контрол на достъпа и регулиране на пропусквателния режим за посетителите на Зоологическа градина- София.” 20.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на консултант за подготовка на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори и др.) за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, свързани с изпълнението на проект "Парково пространство на Национален дворец на културата- възстановяване и обновяване", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г." 20.05.2013
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа МБАЛ – София” ЕАД 20.05.2013
Осъществяване на консултантски услуги по изпълнението на проект „Подобряване на икономическата стойност на горите, собственост на Столична община по марка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. на МЗХ 18.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за провеждане на конкурс за: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБДПЛР Бухово ЕООД" 17.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина – София” 15.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: «Доставка на зърно /ечемик, жито, овес, просо, царевица, и слънчоглед /, необходимо за изхранване на животните в Зоологическа градина – София» 15.05.2013
Одит на проект №DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул.Сливница”-IIетап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 15.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 125 тона сено, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина – София" 14.05.2013
Извършване на одит на изпълнението на проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София” по договор А 10-13-14/10.02.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. 13.05.2013