Заглавие Дата на публикуване
Изграждане на видеонаблюдение и оптични трасета по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър” Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”. Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в район в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход . Обособена позиция 4. Изграждане на оптични кабелни трасета: по бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя”. по бул.“Ботевградско шосе” 28.06.2013
Доставка на готова храна в Заведенията за социални услуги: Дом за възрастни с деменция- кв. „Княжево”; СУПЦ „Княз Борис I”; Военноинвалиден дом, град Банкя; Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”; Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа”; Дневен център за хора с психични разстройства 27.06.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА по с предмет: “Избор на консултант за подготовка на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, свързани с изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II.” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г." 27.06.2013
Доставка на новопроизведени: автобус (22+1 места) и 3 леки автомобила (4+1 места) 26.06.2013
Доставка на екипировка - шуби и панталони, пуловери, гащеризони за новопостъпилите членове в доброволното формирование на Столична община и поставяне на надписи върху екипировката 26.06.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет" 26.06.2013
Доставка по обособени позиции: 1. Плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София. 2. Сочен фураж (цвекло, тиквички, тикви), необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София. 3. Продукти от бакалски тип, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София. 25.06.2013
Закупуване на работно облекло“ по проект Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 5.1.04 “Помощ в дома” 25.06.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи, заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, намиращи се в административните сгради на Столична община, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан 1” заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО), намиращи се на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5. Обособена позиция 2: Абонаментна техническа поддръжка на използвани в СО телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи: телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA“, намиращи се в сградата на ул. „Будапеща” №17 (дирекции „Транспорт“ и „Транспортна инфраструктура“), телефонна централа Panasonic KX1232, намираща се на ул.”Петко Каравелов” №5 (дирекция „Зелена система“); телефонна централа Panasonic KX TDA 828, намираща се на пл.”Славейков” № 6; телефонна централа Panasonic KX 206, намираща се на ул. „11 август” №4. Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски“ №12 (дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“, дирекция „Обществен ред, управление при ОМбП и защита при бедствия“ и звено „Общинска полиция“) 25.06.2013
Извършване на независим одит на изпълнението на проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община 24.06.2013