Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Ремонтни дейности във втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД” 10.07.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект: Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, по обособени позиции 09.07.2013
Одит от експерт счетоводител на проект „Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 5.1.04 “Помощ в дома” 08.07.2013
Доставка на едрогабаритна комунална техника за ОП Паркове и градски градини по обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на 1 брой автометачка; Обособена позиция №2 Доставка на 1 брой камион с кран; Обособена позиция №3 Доставка на 1 брой автовишка 04.07.2013
Външна техническа помощ за осигуряване подкрепа и съдействие на Екипа за управление на проект: „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” 04.07.2013
Изграждане на двоен парапет на стълбището към ресторанта в сградата на ул. „Московска” №33 02.07.2013
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: 1. за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет; 2. за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”; 3. за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство"; 4. за нуждите на дирекция „Социални дейности” и заведенията за социални услуги; 5. за нуждите на звено „Помощ в дома” към ОП „Социален патронаж” 01.07.2013
Осигуряване на електронна съобщителна услуга „Гарантиран Интернет достъп”, и предоставяне на 64 външни IP адреса 01.07.2013
Физическа охрана на надземната част на обекти, стопанисвани от дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия” на Столична община 28.06.2013
Доставка на хигиенни и санитарни материали, дезинфектанти и консумативи за заведенията за социални услуги и Дирекция „Социални дейности” 28.06.2013