Основен ремонт на вътрешни инсталации и осигуряване на достъпна среда в бл. „Б” в дом за стари хора кв. „Горна баня”, район „Овча купел” гр. София

27.12.2013

Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически...

21.12.2013

Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: 1. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Сердика”: 1.1. Основен ремонт по съществуващо положение на ул."Каменно цвете", кв.Банишора, район "Сердика"; 1.2. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. Габър в участъка от ул.Охрид до ул.Шумен, кв.Банишора, район „Сердика”. 2. Изготвяне на работни инвестиционни...

20.12.2013

Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци

19.12.2013

Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014 г.-2015 г.

16.12.2013

Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между...

16.12.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на 1бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

16.12.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на доставки и услуги за оптимизиране работата на виртуалната инфраструктура на Столична община”

16.12.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” – Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз”

16.12.2013

Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство

13.12.2013