"Актуална обществена информация по чл.15, ал.1
от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017 г." 

Информация по чл.15, ал.1

Интернет достъп


1

"Устройствен правилник"

 
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration

 

Столична администрация

https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration

2

"Действащи нормативни актове"

http://web2.apis.bg/sofiacouncil/home.php?dt=10&dispid=1

Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на Кмета на Столична община 

https://www.sofia.bg/administrative-acts-of-the-mayor

3

Информационни масиви използвани от Столична община

Списък на вписаните в Комисията за защита на личните данни регистри на Столична община

4

"Контактeн център"

https://call.sofia.bg/

Центъра за информация и услуги на Столичната общинска администрация

ул. "Московска" 33, от 7:30 до 19:30 с възможност до 20:00 часа при условията на чл.10, ал.4 от НАО
Тел.:070017310

5 Харта на клиента https://www.sofia.bg/charter-customers

6

Стратегии и програми

https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/strategies

7

Бюджет/Финанси

https://www.sofia.bg/budget

8

Профил на купувача

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

9

Проекти на нормативни актове

https://www.sofia.bg/draft-regulations

10

Обществени обсъждания

https://www.sofia.bg/public-discussions

11

Цени  за плащане на услуга

Определени със заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г.

12

Конкурси за работа

https://www.sofia.bg/jobs-advertisement

13

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община

https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/declaration-article-12

14

Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна

Приложение 1

15

Радиационен фон

https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/ecobulletin

16

"Указания за достъп до обществена информация в Столична община"

В изпълнение на заповед на кмета на Столична община