Стратегия за дигитална трансформация на София

23.06.2020

Стратегия за интелигентна специализация на София

16.03.2016

Стратегия за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.

10.07.2016

Стратегия за младите хора на Столична община 2017 - 2027 г.

05.01.2017

Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020 г.

28.10.2016

Стратегия за развитие на културата в София 2013 - 2023 г.

28.10.2016

Стратегия за сигурност на Столична община за 2021 – 2027 г.

19.12.2016

Стратегия за подкрепа за личностно развитие 2020-2022

04.08.2020

Визия за София: Дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г.

05.08.2020

Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2023 година

25.09.2021

План за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.

31.05.2021

План за равнопоставеност на половете в Столична община

10.10.2022