Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт „Устройство на територията и контрол по строителството“ 17.05.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 24.04.2019
Избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“ на територията на СО 22.04.2019
Столична община обявявa конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ 22.04.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител 09.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ в дирекция „Зелена система” 08.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, дирекция „Общински строителен контрол“ 08.04.2019
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен архитект на район „Средец" 04.04.2019