Заглавие Дата на публикуване
Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация" (УТКР), район „Средец" 09.07.2018
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси" (ПИОЧР), район „Средец" 09.07.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място (по заместване), в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ към дирекция „Обществени поръчки и концесии“, направление „Законност, координация и контрол” при Столична община 04.07.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 28.06.2018
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 28.06.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ на територията на Столична община 28.06.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност 27.06.2018
Район "Възраждане" обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството" 20.06.2018