Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2019 г.

ОБЯВА

Във връзка с Решение на Столичен общински съвет – от заседание, проведено на 28 март 2019 г. – са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2019 г.:

    І. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет – 205 516 лв.
    ІІ. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет – 103 844 лв.
    ІІІ. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет – 79 517 лв.
    ІV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет – 64 123 лв.
    V. Проекти на училища и детски градини – Поради изчерпване на финансовия ресурс 17 проектни предложения не са класирани за финансиране по Програмата
    VІ. Проекти на Спортни клубове и младежки организации – Поради изчерпване на финансовия ресурс 18 проектни предложения не са класирани за съфинансиране по Програмата


Институционална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:

Формуляри за мониторинг:

Забележка: Формулярите за мониторинг се попълват  от общински съветници, експерти от ПК за ДМС, експерти от СО.


1. График за мониторинг на образователни институции
2. График за мониторинг на РА и малки населени места
3. График за мониторинг на СК и НПО


Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта за 2018 година

1. Решение № 4/17.01.2019 г. на СОС
2. Отчетен доклад
29.03.2019